مدارک کنفرانس شامل (گواهی پذیرش و سی دی مجموعه مقالات) در روز شنبه به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ به آدرس پستی شرکت کنندگان ارسال می گردد.

http://ncsep.ir/wp-content/uploads/2021/04/post.jpg