ارسال پستی مدارک

مدارک کنفرانس شامل (گواهی پذیرش ) در هفته آبان ماه ۱۴۰۰ به آدرس پستی شرکت کنندگان ارسال می گردد.

در صورت ناقص بودن مشخصات پستی، مشخصات پستی کامل با کد پستی خود را به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید.

http://ncsep.ir/wp-content/uploads/2021/04/post.jpg

آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ارسال مقالات

اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ برگزاری کنفرانس